Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Propaq.cz od naší společnosti
 
PROPAQ s.r.o, se sídlem Štěrboholská 1434/102a, 102 00, Praha 10
IČ: 24822612
DIČ: CZ24822612
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177563
 
Adresa pro doručování: PROPAQ s.r.o, Štěrboholská 1434/102a, Areál GTL, 102 00, Praha 10
Telefonní číslo:    +420 272 652 684
                           +420 775 750 063
                           +420 775 750 064
Kontaktní e-mail: info@propaq.cz
 
Tento reklamační řád se uplatní pouze pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli.
 

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

− má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

− je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

− vyhovuje požadavkům právních předpisů;

− zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;

− za vadu zboží je též považována situace, kdy vám dodáme jiné zboží, než jaké bylo mezi námi sjednáno;

− odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a

− nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Poskytujeme záruku za jakost pro podnikatele a právnické osoby v délce 3 měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena jiná záruční doba či nevyplývá-li jiná záruční lhůta z povahy zboží.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

 

2. Jaká práva z vadného plnění máte jako kupující?

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) odstranění vady opravou věci;

c) přiměřená sleva z kupní ceny; nebo

d) odstoupení od smlouvy.

Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

a) odstranění vady; nebo

b) přiměřenou slevu z kupní ceny.

O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.

Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b) kupující použil věc ještě před objevením vady;

c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

d) kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

3. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

− jste o vadě před převzetím věci věděli;

− jste vadu sami způsobili; nebo

− uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

− opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

− vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste jej převzali;

− věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo

− vyplývá-li to z povahy věci.

 

4. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.

Postup při reklamaci:

− pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně;

− kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;

− reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

Tento reklamační řád je platný a účinný od 24. 8. 2016.